imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Formare şi dezvoltare profesională în sprijinul creşterii eficacităţii administraţiei locale
Solicitant:
Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operațiunea Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.
Valoarea totală a proiectului:
1.198.482,00 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
1.174.512,36 lei
Valoarea contribuției proprii:
23.969,64 lei
Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea resurselor umane din cadrul primăriei şi a serviciilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Local Slatina şi implicit creşterea capacităţii organizaţionale în vederea atingerii obiectivelor unei administraţii mai eficiente şi profesioniste.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor personalului din cadrul primăriei şi a serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local Slatina printr-un program de formare adaptat nevoilor specifice identificate.

Activitățile proiectului:
 • Realizarea unei analize a nevoilor de formare la nivelul primăriei şi a serviciilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Local Slatina ţinând cont de priorităţile pe termen mediu şi lung stabilite la nivelul municipiului Slatina;
 • Elaborarea unei strategii de formare a resurselor umane din cadrul primăriei şi a serviciilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Local Slatina cu un plan de acţiuni asociat clar definit;
 • Organizarea unui program de formare modular, pe baza unei curricule adaptată nevoilor de formare identificate.
 • Desfăşurarea unui schimb de bune practici cu instituţii similare din spaţiul european;
 • Implementarea unei platforme e-learning şi instruirea personalului în utilizarea acesteia.
Durata proiectului:
12 luni
Stadiu actual:
Rezultate:

Conferința de lansare

Format PDF Comunicat de presă

Format PDF Agenda evenimentului

 • foto lansare
 • foto lansare
 • foto lansare
 • foto lansare
 • foto lansare
 • foto lansare
 • foto lansare

Conferința de încheiere

Format PDF Comunicat de presă

Format PDF Agenda evenimentului

 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere
 • foto incheiere

Dezvoltare durabilă

 • În cadrul proiectului „Formare şi dezvoltare profesională în sprijinul creşterii eficacităţii administraţiei locale” s-a inclus problematica dezvoltării durabile ca secţiune în cadrul modulelor de instruire a personalului ce au fost organizate în cadrul proiectului. Astfel, în cadrul fiecărui modul de instruire au fost utilizate exemple practice relevante pentru tematica cursurilor care au ilustrat metode concrete de participare activă la susţinerea dezvoltării durabile (de exemplu, au fost promovate măsuri de desfăşurare a activităţii administraţiei publice în condiţii ecologice, de utilizare raţională a resurselor, au fost prezentate metode de conştientizare a importanţei adoptării unui comportament “eco”).
 • Dezvoltarea durabilă a fost un concept inclus în strategia de formare a personalului care a fost elaborată prin proiect. A fost explicată dimensiunea complexă a teoriei dezvoltării durabile scopurile acesteia cuprinzând armonizarea ţintelor economice, sociale şi de mediu.
 • Tematica vizitelor de studiu realizate în cadrul proiectului a facut referire la conceptul dezvoltării durabile, respectiv la problematica protecţiei mediului în activitatea structurii administrative parte a schimbului de bune practici.
 • Ghidul de bune practici a facut referire la teoria dezvoltării durabile şi abordează cel puţin un caz de bună practică identificat în acest domeniu la nivelul structurilor partenere unde au fost realizate vizitele de studiu.
 • Au fost implementate, pe perioada derulării proiectului, soluţii de reciclare a deşeurilor de hârtie, carton şi plastic.
 • Materialele imprimate dezvoltate prin proiect au conținut mesajul „Dezvoltarea durabilă e o atitudine. Fii responsabil!”.
 • În conţinutul corespondenţei electronice s-a inserat mesajul „Dezvoltarea durabilă e o atitudine. Fii responsabil!”.
 • Platforma e-learning dezvoltată prin proiect a avut o secţiunea dedicată dezvoltării durabile abordând toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.

Egalitate de șanse

 • Echipa de management şi experţii din proiect au fost selectaţi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, ţinându-se cont în selectarea personalului exclusiv de criterii legate de experienţă şi calificare profesională;
 • Proiectul a avut în vedere includerea problematicii egalităţii de şanse ca secţiune în cadrul modulelor de instruire ce au fost organizate în cadrul proiectului;
 • Egalitatea de şanse a fost un concept inclus în strategia de formare a personalului care a fost elaborată prin proiect;
 • Tematica vizitelor de studiu realizate în cadrul proiectului a făcut referire la conceptul egalităţii de şanse. Astfel, programul vizitei de studiu a abordat şi prezentarea modului în care organizaţiile gazdă înţeleg să aplice acest principiu, parteneriatele pe care le au dezvoltate în acest sens, precum şi măsurile asumate în vederea promovării egalităţii de şanse ca parte a politicii proprii de personal dar şi ca parte a politicilor de relaţionare cu cetăţenii;
 • Ghidul de bune practici a făcut referire la egalitatea de şanse şi a abordat cel puţin un caz de bună practică identificat în acest domeniu la nivelul structurilor partenere unde au fost realizate vizitele de studiu. Acest caz a urmărit înţelegerea practică la nivelul angajaţilor beneficiarului a modului în care trebuie asumat şi promovat principiul egalităţii de şanse;
 • Pe pagina de internet a Primăriei Slatina în secţiunea dedicată proiectului a fost promovat principiul egalităţii de şanse şi a fost exemplificat prin prezentarea cazurilor de bună practică identificate ca urmare a vizitelor de studiu;
 • Grupul ţintă al proiectului a fost selectat cu respectarea principiului egalităţii de şanse, indiferent de rasă, naţionalitate, religie, limbă, apartenenţă etnică, orientare sexuală, gen, vârstă, statut social şi dizabilităţi, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege;
 • Materialele imprimate dezvoltate prin proiectau conținut mesajul „Administraţia Municipiului Slatina promovează egalitatea de şanse pentru fiecare”;
 • În conţinutul corespondenţei electronice a fost inserat mesajul „Administraţia Municipiului Slatina promovează egalitatea de şanse pentru fiecare”;
 • Platforma e-learning dezvoltată prin proiect a avut o secţiunea dedicată egalităţii de şanse.
 • Bune practici identificate prin proiect pe fiecare domeniu în parte

  1. În domeniul URBANISM

   • Realizarea de planuri urbanistice zonale, care să acopere, în mai multe etape, întreaga suprafață a Planului Urbanistic General. Se va elimina în acest fel subiectivismul celor care aprobă acum planurile zonale realizate de diverși solicitanți, se va accentua caracterul unitar al dezvoltării urbanistice viitoare a municipiului, vor fi reduse costurile financiare ale solicitanților de avize/autorizații, se va reduce timpul de așteptare până la elaborarea/obținerea unor documente la/de la Serviciul Urbanism, vor fi degrevate autoritățile de o serie de sarcini care le revin acum, în lipsa unor informații detaliate în planurile urbanistice.
   • Desfășurarea demersurilor necesare (lobby pe lângă omenii politici din Olt, pe lângă reprezentanții locali din structurile parlamentare și guvernamentale) în vederea eliminării din actele normative a limitelor privitoare la deschiderea la stradă, la gradul de ocupare a terenului pentru autorizarea construcțiilor.
   • Realizarea Planului de Mobilitate Urbană, ca document precursor al strategiilor de dezvoltare ale municipiului.
   • O mai bună comunicare online cu cetățenii pe problemele de urbanism.
   • Elaborarea unor proceduri și a unor documente standard clare, fără posibilitate de interpretare, astfel încât cetățeanul/proiectantul să furnizeze toate informațiile fără a fi nevoie de documente/informații suplimentare, care întârzie procedura de eliberare a documentelor de urbanism.
   • Prezentarea conținutului Planului Urbanistic General într-un limbaj accesibil cetățenilor, inclusiv publicarea pe site-ul Primăriei într-o manieră prietenoasă pentru utilizator, iar a principalelor lui elemente și în zone des frecventate de cetățeni.
   • Implementarea de proiecte integrate de dezvoltare a spațiilor publice urbane din Municipiul Slatina.
   • Inițierea de proiecte viitoare plecând de la rezolvarea inițială a problemelor referitoare la mobilitate și accesibilitate.
   • Campanii de sensibilizare/instruire a cetățenilor în scopul determinării acestora să participe mai activ la problemele comunității. În speță, cetățeanul trebuie să se implice activ în sesizarea unor aspecte negative apărute în comunitate; astfel, o parte din personalul primăriei cu atribuții de control va putea fi folosit în alte direcții. Drept urmare, s-ar putea înființa un ghișeu special pentru centralizarea problemelor sesizate de cetățeni.
  2. În domeniul ACHIZIȚII PUBLICE

   • Translatarea treptată a unei părți a atribuțiilor/responsabilităților Biroului achiziții către persoane desemnate în acest sens din cadrul direcțiilor de specialitate, care să fie implicate în procesul de achiziții publice de la inițiere până la urmărirea derulării contractelor, biroului rămânându-i atribuții de instruire a personalului, acordare de consultanță, controlul respectării normelor și procedurilor în domeniu.
   • Ar fi de dorit să fie simplificată procedura de atribuire a contractelor, potrivit practicilor de la Linz, în sensul de a face propunerile argumentate cu documente specialistul din cadrul direcției, care s-a ocupat de procedură, iar aprobarea să fie dată de directorul direcției de specialitate.
   • Actualizarea în permanență a bazei de date cu ofertanții pe diverse domenii de interes pentru achizițiile pe care le are în plan municipiul Slatina și selecționarea din această bază a celor mai competitive oferte pentru achizițiile directe.
  3. În domeniul TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

   • Întreprinderea de măsuri pentru adoptarea sistemului francez în ceea ce privește scutirea pe o anume perioadă (1-2 ani) de la plata impozitelor pentru clădirile nou construite.
   • Având în vedere modelul austriac, prin care administrația publică locală își ajută contribuabilii prin taxarea cu sume aproape infime a cererii de eliberare a unei autorizații de construire a unei clădiri, compensația să fie axată în viitor prin colectarea impozitului aferent imobilului nou construit pe un timp îndelungat, care acoperă această taxă, prin modele și proiecte impuse de autoritățile publice locale.
   • Încurajarea depunerii declarațiilor fiscale și a plății impozitelor și taxelor online, prin acordarea de mici bonificații.
   • Creșterea termenului de prescriere pentru datoriile la bugetul local la cel puțin 10 ani. De dorit ar fi 20 ani.

  Format PDF Ghid de bune practici în domeniile urbanism, taxe și impozite locale, achiziții

<< Inapoi
Skip to content