imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban - zona străzilor Arcului, Mănăstirii, Constantin Brăncoveanu (Sistematizare pe verticală Cartier Arcului, străzile Mănăstirii, Constantin Brâncoveanu)
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, DMI
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane
Valoarea totală a proiectului:
3.918.472,74 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
2.874.560,05 lei
Valoarea contribuției proprii:
1.043.912,69 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, aferentă zonei Cartierului Arcului - Străzile Mănăstirii, Constantin Brâncoveanu, Zmeurei, Arcului.
Activitățile proiectului:
 • realizarea infrastructurii şi suprastructurii stradale;
 • sistematizarea verticală a zonei aferente străzii, prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăţi.
Primăria îşi propune să reabiliteze drumurile de acces, instalaţiile reţelei de apă, parcările şi spaţiile verzi din zona Cartierului Arcului - Străzile Mănăstirii, Constantin Brâncoveanu.
Durata proiectului:
17 luni
Stadiu actual:

Perioada 15.06.2012 – 14.09.2012

 • Hotărârea Consiliului Local din 2010 prin care se numeşte echipa de proiect, având următoarea componenţă: Manager proiect – Birin Adrian, Responsabil achiziţii – Vâlceanu Maria, Responsabil financiar – Stoicănescu Ileana, Responsabil tehnic – Giunea Viorel;
 • Notificare 2012 privind componența echipei de proiect către ADR SV Oltenia;
 • Actualizarea paginii web a Primăriei Slatina în cursul lunii iunie 2012, prin adăugarea informaţiilor referitoare la proiectul cu finanţare europeană al cărui beneficiar este Consiliul Local Slatina – respectiv proiectul „Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, a mobilierului urban – zona străzilor Arcului, Mânăstirii, C-tin Brâncoveanu (Sistematizare pe verticală Cartier Arcului – Străzile Mânăstirii, C-tin Brâncoveanu)”, http://www.primariaslatina.ro/rezumat_proiect_118.html;
 • Adresă ADR SV Oltenia din 2012 privind organizarea sesiunii de instruire pe implementare la sediul OI;
 • Deschiderea conturilor necesare implementării proiectului
 • Adresă din 2012 de răspuns la adresa ADR SV Oltenia nr. 10962/19.07.2012 privind actualizarea graficelor de depunere a cererilor de rambursare din cadrul proiectelor aflate în implementare și estimarea depunerilor de Cereri de rambursare în lunile august și septembrie;
 • Adresa ADR din 2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 88/27.07.2012 cu privire la verificarea achizițiilor publice și a conflictului de interese, potrivit căreia în termen de maxim 30 zile de la încheierea contractului de lucrari/furnizare/servicii, beneficiarul va depune la OI dosarul achiziției publice, cu excepția achizițiilor directe, independent de depunerea cererilor de rambursare.
 • Adresa ADR din 2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 90/10.08.2012 pentru modificarea/completarea Anexelor Manualului de proceduri, Procedura de monitorizare a proiectelor finanțate prin POR, prin: introducerea unor prevederi referitoare la garanțiile de bună execuție aferente subproiectelor de lucrări/furnizare/servicii, după caz; introducerea obligativității raportării situațiilor în care clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj, după caz; modificarea Anexelor 2 și 13 ale Procedurii de monitorizare, respectiv formatul Raportului de progres al beneficiarului și Raportul beneficiarului privind durabilitatea investiției.
 • Adresa ADR din 2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 91/24.08.2012 privind prelungirea perioadei de implementare a contractelor de finanțare cu o perioadă de maxim 6 luni, o singură dată pe parcursul implementării acestora.
 • Documentația de atribuire a contractului de lucrări din 2012 a fost respinsă de către ANRMAP, iar recomandarea a fost de schimbare a procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări din licitație deschisă în cerere de oferte;
 • Notificare din 2012 către ADR privind modificarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări ca urmare a respingerii Documentației de atribuire de către ANRMAP;
 • Invitaţia de participare din 2012, publicată în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări;
 • În 2012 Primăria Slatina a publicat în SEAP Hotărârea Consiliului Local din 2007 privind stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule;
 • Invitația de participare din 2012, publicată în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de promovare şi publicitate;
 • A fost primită adresa din 2012 de înaintare a ofertei de către operatorul selectat pentru atribuirea contractului de servicii de dirigenție de șantier;

Perioada 15.09.2012 – 14.12.2012

 • Raportul de progres nr. 1 depus la ADR SV Oltenia;
 • Notificare actualizare anexa IIIA – graficul de depunere a cererilor de rambursare;
 • Vizita de monitorizare nr. 1 ca urmare a depunerii Raportului de progres nr. 1;
 • Notificare privind încheierea contractului de servicii de publicitate transmisă către ADR SV Oltenia;
 • Conferința de presă privind inițierea proiectului organizată în data de 07.11.2012 la Casa Căsătoriilor din Slatina;
 • Avizul ADR SV Oltenia privind comunicatul de presă de inițiere a proiectului;
 • Cererea de prefinanțare nr. 1 depusă la ADR SV Oltenia;
 • Contractul de lucrări încheiat cu operatorul S.C. CONDOR PADURARU S.R.L., Slatina;
 • Ordin de începere a contractului de lucrări, transmis către constructorul S.C. CONDOR PĂDURARU S.R.L., Slatina;
 • Ordin de sistare a lucrărilor din cadrul proiectului, pe perioada iernii;
 • Contractul de servicii nr. 28773 / 22.10.2012, cu operatorul S.C. DIRECT & PARTENERS S.R.L., în valoare de 15.141 RON;
 • Anunțul de atribuire a contractului de servicii de publicitate și informare publicat în SEAP.
 • Contractul de servicii de supraveghere a șantierului nr. 27152/08.10.2012 a fost încheiat cu operatorul S.C. ICT CONSULTING ZONE S.R.L.

Perioada 15.12.2012 – 14.03.2013

 • Raportul de progres nr. 2 depus la ADR SV Oltenia;
 • Notificare nr. 1 privind depunerea dosarului achiziției publice de execuție de lucrări transmisă către ADR SV Oltenia.
 • Solicitare nr 1041/15.01.2013, de avizare a machetei pentru panoul temporar, înregistrată în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 585/15.01.2013;
 • Aviz machetă panouri temporare emis de ADR.
 • Notificare privind semnarea contractului de servicii de audit, transmisă către AM POR.
 • Vizita de monitorizare nr. 2 ca urmare a depunerii Raportului de progres nr. 2;
 • Notificare privind actualizarea graficului de depunere a Cererilor de rambursare.
 • Proces verbal încheiat între S.C. DIRECT & PARTENERS S.R.L. și Primăria Slatina, pentru montarea panourilor temporare.
 • Notificare privind depunerea dosarului achiziției publice de servicii de proiectare la ADR.
 • Notificare privind depunerea dosarului achiziției publice de execuție de lucrări la ADR.
 • Notificare privind modificarea echipei de proiect.
 • Adresa ADR de solicitare de clarificări cu privire la dosarul achiziției de execuție lucrări.
 • Răspuns solicitare clarificări dosar achiziție lucrări.
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă la ADR.
 • Notificare privind depunerea dosarului achiziției publice de servicii de informare și publicitate la sediul ADR.
 • Ordin transmis către constructorul proiectului, pentru reînceperea lucrărilor.
 • Notificare transmisă către ADR SV Oltenia privind depunerea dosarului de achiziție a serviciilor de publicitate.
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare Cererii de rambursare nr. 1.
 • Încheierea contractului de servicii de audit cu S.C. EVCON EXPERT AUDIT S.R.L..

Perioada 15.03.2013 – 14.06.2013

 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare ca urmare a depunerii Cererii de rambursare nr. 1;
 • Raportul de progres nr. 3 depus la ADR;
 • Notificare de modificare a echipei de proiect;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare cu privire la dosarul achiziției de servicii de informare și publicitate;
 • Nota de neconformitate ADR cu privire la verificarea achiziției de servicii de proiectare;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare cu privire la dosarul achiziției de servicii de informare și publicitate;
 • Nota de conformitate ADR cu privire la verificarea achiziției de servicii de informare și publicitate;
 • Solicitare act adițional pentru actualizarea bugetului și corelarea activităților proiectului;
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă la ADR;
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 1, prin adresa AM POR.
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 2;
 • Actul adițional la Contractul de finanțare, prin care se modifică anumite clauze contractuale
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 2;
 • Stadiul fizic al lucrărilor la data prezentei înregistrări - Execuția lucrărilor de investiție – 43,75%

Perioada 15.06.2013 – 14.09.2013

 • Raportul de progres nr. 4 depus la ADR;
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 2;
 • Vizita de monitorizare nr. 4;
 • Solicitare de act adițional privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 1 lună și actualizarea (reducerea) bugetului conform Instrucțiunii AM POR nr. 50/2010;
 • Adresa ADR prin care se respinge solicitarea de act adițional și se solicită retransmiterea conform Instrucțiunilor AM POR nr. 50 și 91;
 • Solicitare act adițional privind actualizarea bugetului proiectului conform instrucțiunii AM POR nr. 50;
 • Solicitare act adițional privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului conform instrucțiunii AM POR nr. 91;
 • Stadiul fizic al lucrărilor la data prezentei înregistrări - Execuția lucrărilor de investiție – 92%

Perioada 15.09.2013 – 14.11.2013

 • Raportul de progres nr. 5 depus la ADR
 • Vizita de monitorizare nr. 5;
 • Solicitare aviz machetă placă permanentă
 • Aviz ADR machetă placă permanentă
 • Solicitare aviz machetă comunicat de presă
 • Aviz machetă comunicat de presă
 • A fost emis ordinul de începere a contractului de servicii de audit
 • A fost depus primul raport de audit financiar a proiectului – raport intermediar
 • Stadiul fizic al lucrărilor la data prezentei înregistrări - Execuția lucrărilor de investiție – 100%
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content