Titlul proiectului:
Amenajare zonă Nicolae Iorga
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:
1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, DMI
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane
Valoarea totală a proiectului:
10.642.678,53 lei
Valoarea finanţării nerambursabile:
7.836.214,24 lei
Valoarea contribuţiei proprii:
2.806.464,29 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii rutiere, sistematizare verticală şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, în zona cartierului Nicolae Iorga, străzile Artileriei, Nicolae Iorga.
Activităţile proiectului:
- reabilitarea infrastructurii stradale deteriorate: alei carosabile şi pietonale, trotuare, spaţii de parcare
- reabilitarea serviciilor urbane: înlocuirea reţelei de apă potabilă, înlocuirea reţelei de canalizare menajeră şi pluvială
- îmbunătăţirea suprastructurii stradale: amenajarea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă.
Durata proiectului:
13 luni
Stadiu actual:
Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect
1. 9406/14.04.2009 SC Topcad Construct SRL Slatina 23.500,00 4.465,00 Realizarea proiectului tehnic (PT), detalii de execuţie şi verificarea tehnică a proiectării, include asistenţă din partea proiectantului
2. 9406/14.04.2009 SC Topcad Construct SRL Slatina 255.000,00 48.450,00 Realizarea proiectului tehnic
3. 4746/25.02.2009 SC Gea Strategy & Consulting SA Bucureşti 200.580,19 38.110,24 Consultanţă
4. 10342/14.04.2011 SC ICT Consulting Zone SRL Slatina 44.016,36 10.563,93 Asistenţă tehnică (Dirigenţie de şantier)
5. 23636/29.08.2011 SC ACETI SRL Slatina 6.925.073,00 1.662.017,52 Execuţie lucrări
6. 23927/31.08.2011 SC Evcon Expert Audit SRL Slatina 19.001,00 4.560,24 Servicii de audit

Semnare contract: 14.12.2010

Trimestrul 1

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 291/08.12.2010, prin care se numeşte echipa de proiect;
 • Actualizarea paginii web a Primăriei Slatina în cursul lunii ianuarie 2011, prin adăugarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare europeană al căror beneficiar este Consiliul Local Slatina – inclusiv proiectul „Amenajare zonă Nicolae Iorga”;
 • Notificarea nr. 1 privind depunerea cererii de prefinanţare;
 • Anunţul de participare publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de promovare şi publicitate;
 • Anunţul de participare publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de dirigenţie de şantier;
 • Patru conturi necesare implementării proiectului deschise la Trezorerie:
 • Cererea de prefinanţare nr. 1 depusă la ADR SV Oltenia la 04.03.2011;
 • Comunicatul de presă (iniţial de demarare a proiectului) transmis spre avizare la ADR SV Oltenia, iar avizul primit a fost in data de 14.03.2011.

Trimestrul 2

 • Raport de progres nr. 1 depus la ADR în data de 31.03.2011;
 • Achiziţia de servicii de dirigenţie de şantier finalizată prin semnarea contractului de servicii;
 • Vizita de monitorizare nr. 1 efectuată în data de 12.04.2011;
 • Achiziţia de servicii de promovare şi publicitate finalizată prin semnarea contractului de servicii;
 • Plata primei tranşe de prefinanţare efectuată în data de 28.04.2011;
 • Anunţ de participare publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de execuţie de lucrări;
 • Anulare procedură de atribuire a contractului de execuţie de lucrări în data de 06.05.2011;
 • Relansare procedură de atribuire a contractului de execuţie de lucrări in 23.05.2011;
 • Conferinţa de lansare a proiectului, care a avut loc în data de 18.05.2011;
 • Publicare comunicat de presă privind iniţierea proiectului în ziarul “Gazeta Oltului” în data de 08.06.2011;
 • Notificare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, ca urmare a extinderii procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiectului.

Trimestrul 3

 • Raport de progres nr. 2 depus la ADR în data de 21.06.2011;
 • Vizita de monitorizare nr. 2 efectuată în data de 30.06.2011;
 • Anunţul de participare a fost publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de audit;
 • Scrisoare ofertant câştigător al licitaţiei de lucrări S.C. ACETI S.R.L.;
 • 21463/02.08.2011;
 • Achiziţia de lucrări finalizată prin contractul nr. 23636/29.08.2011;
 • Achiziţia de servicii de audit finalizată prin contractul nr. 23927/31.08.2011.
 • În data de 14.09.2011 a fost emis către SC ACETI SRL ordinul de începere lucrări;
 • În data de 14.09.2011 a fost înlocuit managerul de proiect cu Doamna Prina Livia, ca urmare a Hotărârii de Consiliu Local adoptată în şedinţa din această dată.

Trimestrul 4

 • Raportul de progres nr. 3 depus în data de 20.09.2011;
 • Notificarea privind actualizarea bugetului proiectului ca urmare a Ordinului nr. 1360/1938/2011;
 • Notificarea privind extinderea duratei de implementare a proiectului;
 • Solicitare aviz panou temporar;
 • Notificare ADR schimbare manager de proiect;
 • Aviz panou temporar;
 • Notificare privind auditorul selectat;
 • Vizita de monitorizare nr. 3 efectuată în data de 06.10.2011;
 • Răspuns notificări actualizare buget și extindere durată implementare depuse în data de 21.09.2011;
 • Aviz schimbare manager de proiect ADR SV Oltenia;
 • Notificarea către AM POR, privind modificarea managerului de proiect;
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă in data de 27.10.2011;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Răspuns Solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Notificarea privind extinderea duratei de implementare, actualizarea bugetului conform Ordinului nr. 1360/1938/2011 și actualizarea indicatorilor conform Instrucțiunilor AM POR nr. 43/03.03.2010 și 54/28.07.2010;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Respingere notificare prin care se solicită actualizarea capitolului 2.6 Indicatori din Cererea de finanțare, conform Documentului Cadru de Referință POR și a instrucțiunilor 43 și 54 emise de către AM POR;
 • Răspuns Solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Vizita pe teren ca urmare a Cererii de rambursare nr. 1 efectuată în data de 06.12.2011;
 • Notificare actualizare indicatori și prelungire durată implementare;
 • În perioada respectiva de raportare, stadiul lucrărilor se prezenta astfel:
 • Realizarea investiției de bază – situațiile de lucrări 1 și 2 (cca 8,58%), astfel:
  • Amenajări pentru protecţia mediului, spaţii verzi 0,0% (valoric)
  • Obiect A: Amenajare zona N. Iorga: 4,36% (valoric)
  • Obiect B: Rețea apă și branșament 42,38% (valoric):
  • Obiect C: Racorduri canalizare menajeră 13,95% (valoric)
  • Obiect D: Canalizare pluvială 64,68% (valoric):
  • Organizare de șantier: 0,00%

Trimestrul 5

 • Raportul de progres nr. 4 depus în data de 27.12.2011;
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă în data de 27.12.2011;
 • Nota solicitare clarificări prin care prin care solicitarea de act adițional este respinsă.
 • Solicitare act adițional nr. 388/06.01.2012, ca răspuns la nota de clarificări privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni;
 • Vizita de monitorizare nr. 4 efectuată în data de 17.01.2012;
 • Act adițional nr. 1/13.01.2012 prin care se modifică următoarele anumite clauze contractuale
 • Sistare și reîncepere a lucrărilor;
 • Rezultatele obținute în perioada de raportare, în conformitate cu secțiunea 2.3.8 din cadrul Cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare:
 • Execuţia lucrărilor de construcţie (investiţia de bază): 24%
 • Monitorizarea şi evaluarea proiectului: rapoarte interne de evaluare, 3 şedinţe lunare de monitorizare – în perioada curentă de raportare;
 • Informare şi publicitate - site-ul Consiliului Local Slatina actualizat lunar;
 • Raportări/rambursări – 1 raport de progres în perioada curentă de raportare;

Trimestrul 6

 • Ordinul de începere a contractului de servicii de audit;
 • Raportul de progres nr. 5 depus în data de 21.03.2012;
 • Vizita de monitorizare nr. 5 efectuată în data de 02.04.2012;
 • Cererea de rambursare nr. 3 depusă în data de 10.04.2012;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 1/23.04.2012 la Cererea de rambursare nr. 3;
 • Notificare corelare secțiune 2.6 Indicatori;
 • Răspuns Solicitare informații suplimentare nr. 1/23.04.2012 la Cererea de rambursare nr. 3;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 2/07.05.2012 la Cererea de rambursare nr. 3;
 • Răspuns Solicitare informații suplimentare nr. 2/07.05.2012 la Cererea de rambursare nr. 3;
 • Avizarea Cererii de rambursare nr. 3;
 • Rezultatele obținute în perioada de raportare, în conformitate cu secțiunea 2.3.8 din cadrul Cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare:
  • Execuţia lucrărilor de construcţie (investiţia de bază): 60,39%
  • Monitorizarea şi evaluarea proiectului: rapoarte interne de evaluare, 3 şedinţe lunare de monitorizare – în perioada curentă de raportare;
  • Informare şi publicitate - site-ul Consiliului Local Slatina actualizat lunar, panouri temporare;
  • Raportări/rambursări – 1 raport de progres în perioada curentă de raportare, 1 cerere de rambursare în perioada curentă de raportare.

Trimestrul 7

 • Raportul de progres nr. 6 depus în data de 22.06.2012;
 • Cererea de rambursare nr. 4 depusă în data de 05.07.2012;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 1/11.07.2012 la Cererea de rambursare nr. 4;
 • Răspuns Solicitare informații suplimentare nr. 1/11.07.2012 la Cererea de rambursare nr. 4;
 • Adresa privind actualizarea graficelor de depunere a cererilor de rambursare din cadrul proiectelor;
 • Vizita de monitorizare nr. 6 efectuată în data de 24.07.2012;
 • Solicitare act adițional privind actualizarea bugetului proiectului conform Ordinului nr. 1360/1938/2011 și a notei POR privind aplicarea ordinului, precum și a corelării capitolelor 2.3.5, 2.3.8, 2.13 privind măsurile de informare și publicitate;
 • Notificare situație implementare proiect;
 • Adresa emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului privind convocarea la conciliere a reprezentanților Primăriei ca urmare a verificării Cererii de rambursare nr. 3;
 • Adresa pentru toate proiectele în implementare, prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 88/27.07.2012 cu privire la verificarea achizițiilor publice și a conflictului de interese, potrivit căreia în termen de maxim 30 zile de la încheierea contractului de lucrari/furnizare/servicii, beneficiarul va depune la OI dosarul achiziției publice, cu excepția achizițiilor directe, independent de depunerea cererilor de rambursare.
 • Adresa DG AM POR privind solicitarea de informații suplimentare;
 • Adresa ADR SV Oltenia privind solicitarea de clarificări;
 • Adresa de confirmare a participării reprezentanților Primăriei la convocarea la conciliere privind Cererea de rambursare nr. 3;
 • Adresa pentru toate proiectele în implementare, prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 90/10.08.2012 pentru modificarea/completarea Anexelor Manualului de proceduri, Procedura de monitorizare a proiectelor finanțate prin POR, prin: introducerea unor prevederi referitoare la garanțiile de bună execuție aferente subproiectelor de lucrări/furnizare/servicii, după caz; introducerea obligativității raportării situațiilor în care clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj, după caz; modificarea Anexelor 2 și 13 ale Procedurii de monitorizare, respectiv formatul Raportului de progres al beneficiarului și Raportul beneficiarului privind durabilitatea investiției.
 • Adresa înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 22754/29.08.2012 pentru toate proiectele în implementare, prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 91/24.08.2012 referitoare la prelungirea perioadei de implementare a contractelor de finanțare cu o perioadă de maxim 6 luni, o singură dată pe parcursul implementării acestora.
 • Adresa către auditor prin care acesta este invitat la sediul Primăriei în vederea verificării documentelor aferente implementării proiectului;
 • Notificare privind actualizarea graficului de depunere a Cererilor de rambursare din cadrul proiectului;
 • Rezultatele obținute în perioada curentă de raportare, în conformitate cu secțiunea 2.3.8 din cadrul Cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare:
  • Execuţia lucrărilor de construcţie (investiţia de bază): 95%
  • Monitorizarea şi evaluarea proiectului: rapoarte interne de evaluare, 3 şedinţe lunare de monitorizare – în perioada curentă de raportare;
  • Informare şi publicitate - site-ul Consiliului Local Slatina actualizat lunar;
  • Raportări/rambursări – 1 raport de progres în perioada curentă de raportare, 1 cerere de rambursare în perioada curentă de raportare.
Rezultate:
<< Inapoi