Titlul proiectului:
Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, a mobilierului urban - zona Străzii Cornişei - Spital
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: centre urbane

Valoarea totală a proiectului:
3.481.242,97 lei
Valoarea finanţării nerambursabile:
2.575.852,33 lei
Valoarea contribuţiei proprii:
905.390,64 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea accesibilităţii şi atractivităţii prin reabilitarea spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, a mobilierului urban din zona străzii Cornişei – Spital al cărui beneficiar este PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA.
Activităţile proiectului:

- realizarea infrastructurii stradale: Aleea Viorelelor, Cornişei;

- realizarea suprastructurii stradale;

- sistematizarea verticală a zonei aferente străzii, prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăţi precum şi siguranţa circulaţiei.

Primăria Slatina îşi doreşte stoparea fenomenului de degradare al spaţiilor verzi, creşterea calităţii peisajului, creşterea gradului de confort al populaţiei, înlăturarea aspectului neglijat şi neunitar al aleilor ce deservesc spaţiile urbane, creşterea gradului de siguranţă rutieră şi nu în ultimul rând ameliorarea calităţii factorilor de mediu.

Durata proiectului:
24 luni
Stadiu actual:

Contract de finanțare semnat în data de 16.12.2011.

În implementare – în derulare procedurile de achiziție servicii (publicitate și informare, dirigenție de șantier) și execuție lucrări.

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
1. 15488/12.06.2012 SC ICT Consulting Zone SRL 24.400,00 5.904,00 Dirigenţie de şantier  
2. 11796/04.05.2012 SC Enero Prod SRL 10.950,00 2.628,00 Publicitate  

Perioada 17 decembrie 2011 - 16 martie 2012

 • Numire echipă de proiect;
 • Actualizarea paginii web a Primăriei Slatina în cursul lunii ianuarie 2011, prin adăugarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare europeană al căror beneficiar este Consiliul Local Slatina – inclusiv proiectul “Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierutui urban zona străzii Cornişei - Spital"
 • Solicitare aviz comunicat de presa
 • Notificare privind modificarea procedurii pentru achizitia de lucrari din licitatie deschisa in cerere de oferte din 16.03.2012
 • Deschidere conturi necesare implementării proiectului la Trezorerie
 • Adresă ADR SV Oltenia din 13.01.2012 privind organizarea sesiunii de instruire pe implementare la sediul OI;
 • Adresa ADR SV Oltenia din 18.01.2012, privind avizarea comunicatului de.
 • Cererea de prefinanţare nr. 1 din 23.02.2012. A fost transmisă împreună cu contractul semnat cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii/executantul de lucrări, dosarul conţinând documentele aferente procedurii de achiziţie publică şi formularul de Identificare financiară privind contul deschis pentru prefinanţare;
 • Respingerea cererii de prefinantare nr. 1 din 07.03.2012

Perioada 17 martie 2012 – 16 iunie 2012

 • Raportul de progres nr. 1 aferent perioadei 17.12.2011 – 16.03.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Ca urmare a raportului de progres nr. 1, a fost notificată din partea ADR SV Oltenia o vizită de monitorizare prevăzută a avea loc în data de 05.04.2012;
 • În data de 05.04.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului;
 • A fost comunicată actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare în cadrul proiectului (anexa IIIA) prin notificarea din 15.05.2012
 • A fost notificată depunerea cererii de prefinanţare în data de 19.06.2012 în cuantum de 131.421,03 lei.
 • Solicitare de clarificari de la ADR, privind notificarea pentru modificarea procedurii de achiziţie a lucrărilor (se solicita cap 3.4, 2.3.5 si 2.3.6) din 26.03.2012
 • Raspuns la solicitarea de clarificari de la ADR, privind notificarea pentru modificarea procedurii de achiziţie a lucrărilor din 26.03.2012
 • Solicitare de clarificari de la ADR privind notificarea pentru modificarea procedurii de servicii de dirigentie de santier (se solicita dovada respingerii documentatiei de atribuire nr.22813/21.03.2012 si cap 3.4) din 26.03.2012
 • Raspuns la solicitarea de clarificari de la ADR, privind notificarea pentru modificarea procedurii de servicii de dirigentie de santier din 26.03.2012
 • S-a primit aviz favorabil pentru modificarea secţiunii 3.4 – Planul de achiziţii pentru modificarea procedurii de achiziţie pentru dirigenţia de şantier în data de 28.03.2012
 • S-a primit aviz favorabil pentru modificarea secţiunii 3.4 – Planul de achiziţii pentru modificarea procedurii de achiziţie pentru execuţia lucrărilor în data de 29.03.2012
 • Pentru serviciile de informare şi publicitate, a fost lansat anunţul de participare din 21.03.2012. După evaluarea ofertelor a fost semnat contractul din 04.05.2012, conform anunţului de atribuire
 • Pentru dirigenţia de şantier, a fost semnat contractul din 12.06.2012
 • Pentru lucrările de execuţie, a fost modificată procedura de atribuire a contractului din licitaţie deschisă în cerere de oferte şi a fost lansat anunţul de participare din 09.05.2012.
 • În data de 31.05.2012 a avut loc o conferinţă de presă pentru anunţarea lansării proiectului, la Casa Căsătoriilor din Municipiul Slatina
 • În data de 01.06.2012 a fost publicat comunicatul de presă de lansare a proiectului, în ziarul "Curentul".

Perioada 17 iunie 2012 – 16 septembrie 2012

 • Raportul de progres nr. 2, aferent perioadei 17.03.2011 – 16.06.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Ca urmare a raportului de progres nr. 2, a fost notificată din partea ADR SV Oltenia o vizită de monitorizare prevăzută a avea loc în data de 24.07.2012
 • În data de 24.07.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului
 • Cererea de prefinanţare a fost depusă în data de 19.06.2012 şi este cuantum de 131.421,03 lei
 • În data de 27.07.2012 s-a efectuat plata prefinanţării solicitate, în valoare de 131.421,03 lei
 • Adresa ADR SV Oltenia din 03.08.2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 88/27.07.2012 cu privire la verificarea achizițiilor publice și a conflictului de interese, potrivit căreia în termen de maxim 30 zile de la încheierea contractului de lucrari/furnizare/servicii, beneficiarul va depune la OI dosarul achiziției publice, cu excepția achizițiilor directe, independent de depunerea cererilor de rambursare.
 • Adresa ADR SV Oltenia din 24.08.2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 90/10.08.2012 pentru modificarea/completarea Anexelor Manualului de proceduri, Procedura de monitorizare a proiectelor finanțate prin POR, prin: introducerea unor prevederi referitoare la garanțiile de bună execuție aferente subproiectelor de lucrări/furnizare/servicii, după caz; introducerea obligativității raportării situațiilor în care clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj, după caz; modificarea Anexelor 2 și 13 ale Procedurii de monitorizare, respectiv formatul Raportului de progres al beneficiarului și Raportul beneficiarului privind durabilitatea investiției.
 • Adresa ADR SV Oltenia din 28.08.2012, prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 91/24.08.2012 privind prelungirea perioadei de implementare a contractelor de finanțare cu o perioadă de maxim 6 luni, o singură dată pe parcursul implementării acestora.
 • În data de 27.06.2012 este solicitat un Act Adiţional de modificare a secţiunii cererii de finanţare privind activităţile de informare şi publicitate, respectiv publicarea anunţurilor de presă pentru demararea/finalizarea proiectului în ziare locale/regionale şi nu naţionale
 • Prin adresa ADR SV din 03.08.2012 este invitat Primarul Municipiului Slatina în vederea semnării Actului Adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nr. 2539/16.12.2011. Actul adiţional a fost semnat şi predat în data 03.08.2012.
 • Pentru corelarea activităţilor de informare şi publicitate cu noul act adiţional la contractul de finanţare, a fost un act adiţional la contractul de furnizare de servicii de publicitate
 • În data de 17.08.2012 s-a solicitat un act adiţional la contractul de finanţare pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 8 luni, datorită întârzierilor în procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie. Odată cu prelungirea perioadei de implementare se propune şi un nou grafic de rambursare a cererilor de rambursare, actualizat.
 • Pentru lucrările de execuţie licitaţia lansată conform anunţului de participare din 09.05.2012 a fost anulată în data de 07.08.2012 deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. Licitaţia a fost relansată conform anunţului de atribuire din 07.08.2012, au fost primite 3 clarificări la care s-a răspuns, s-au cerut clarificări deponenţilor în data de 11.09.2012. Ofertele depuse sunt în stadiul de evaluare tehnică.

Perioada 17 septembrie 2012 – 16 decembrie 2012

 • Raportul de progres nr. 3, aferent perioadei 17.06.2012 – 16.09.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Ca urmare a Raportului de progres nr. 3 a avut loc vizita de monitorizare în data de 04.10.2012.
 • Act adițional nr. 2/16.10.2012 prin care perioada de implementare a proiectului devine 18 luni și se modifică și următoarele clauze contractuale: Art. 2 Durata contractului și perioada de implementare a proiectului; Anexa IIIA Graficul de depunere a cererilor de rambursare; Anexa IV Cererea de finanțare (Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, subsecțiunea 2.3.5 Activitățile proiectului; Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, subsecțiunea 2.3.6 Calendarul activităților; Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, subsecțiunea 2.3.8 Rezultate anticipate; Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.5 Durata de implementare; Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.13 Informare și publicitate; Capitolul 3 Concordanta cu politicile UE și legislația națională – secțiunea 3.4 Achizițiile publice)
 • Ordinul de începere a lucrărilor din cadrul proiectului din 17.10.2012;
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă în data de 18.10.2012;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 29.10.2012 la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 29.10.2012 la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Notificare AM POR din 09.11.2012 privind semnarea contractului de servicii de audit din cadrul proiectului;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 16.11.2012 la Cererea de rambursare nr. 1;
 • Răspuns la Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 16.11.2012 la Cererea de rambursare nr. 1 transmis în 23.11.2012;
 • În urma depunerii Cererii de rambursare nr. 1 a avut loc vizita pe teren în data de 26.11.2012;
 • A fost solicitat și primit avizul ADR SV Oltenia privind macheta panourilor temporare, înregistrat în cadrul Primăriei Slatina în 29.11.2012;
 • Ordinul din 12.12.2012 de sistare a lucrărilor din cadrul proiectului, pe perioada iernii, pe perioadă nedeterminată;
 • A fost încheiat Contractul de execuție lucrări din 17.10.2012;
 • A fost publicat în SEAP anunțul de atribuire din 26.10.2012.
 • A fost încheiat Contractul de servicii din 30.10.2012.
 • Stadiul fizic al lucrărilor din cadrul proiectului estimat de către Beneficiar, în perioada curentă este de 15%.

Perioada 17 decembrie 2012 – 16 martie 2013

 • Raportul de progres nr. 4, aferent perioadei 17.09.2012 – 16.12.2012 înaintat către ADR SV Oltenia, în data de 21.12.2012;
 • Proces verbal încheiat în data de 10.01.2013 privind montarea panourilor temporare la locul de desfășurare a lucrărilor.
 • Notificare nr. 1 privind depunerea dosarului achiziției publice de servicii de promovare și publicitate la sediul ADR SV Oltenia în data de 25.01.2013.
 • Vizita de monitorizare în data de 18.01.2013 ca urmare a Raportului de progres nr. 4.
 • Notificare nr. 1736/18.01.2013 privind actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare, transmisă către ADR SV Oltenia.
 • Notificare nr. 2 privind depunerea dosarului achiziției publice de servicii de promovare și publicitate la sediul ADR SV Oltenia în data de 25.01.2013.
 • Notificare din 26.02.2013 transmisă către ADR SV Oltenia, privind modificarea contractului de lucrări. Prin această notificare se înaintează Actul adițional prin care se modifică art. 18.1 (4) referitor la tranșele de plată ca urmare a actualizării graficului de depunere a cererilor de rambursare – Anexa IIIA.
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă la ADR SV Oltenia în data de 28.02.2013.
 • Stadiul fizic al lucrărilor din cadrul proiectului estimat de către Beneficiar este de 15%, întrucât lucrările sunt încă sistate în perioada curentă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Perioada 17 martie 2013 – 16 iunie 2013

 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 20.03.2013 cu privire la dosarul achiziției de servicii de publicitate;
 • Raportul de progres nr. 5, aferent perioadei 17.12.2012 – 16.03.2013;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 22.03.2013 pentru Cererea de rambursare nr. 2;
 • Notificare din 25.03.2013 privind modificarea echipei de proiect, la care se anexează CV-ul și fișa postului aferente noului membru al echipei, precum și Hotărârea Consiliului Local referitor la modificarea și completarea structură de management pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru municipiul Slatina.
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare cu privire la dosarul achiziției de servicii de publicitate din 27.03.2013;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare pentru Cererea de rambursare nr. 2 din 28.03.2013;
 • Ordinul de reîncepere a lucrărilor din 02.04.2013.
 • Solicitare act adițional din 12.04.2013, privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, conform Instrucțiunii AM POR nr. 91/24.08.2012;
 • Adresa AM POR din 18.04.2013, privind convocarea la conciliere la sediul AM POR în data de 12.06.2013 pentru reducerea procentuală de 25% aplicată ca urmare a procesului de verificare a Cererii de rambursare nr. 1;
 • Cererea de rambursare nr. 3 depusă din 24.04.2013;
 • Act adițional nr. 3/14.05.2013 prin care perioada de implementare a proiectului devine 24 luni și se modifică și următoarele clauze contractuale: Art. 2 Durata contractului și perioada de implementare a; Anexa IV Cererea de finanțare –Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, punctul 2.3.6 Calendarul activităților; Anexele contractului de finanțare, afectate de prelungirea perioadei de implementare a proiectului, se consideră actualizate în ceea ce privește planificarea în timp a activităților în corelare cu punctul/anexa „Calendarul activităților”.
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 10.05.2013 pentru Cererea de rambursare nr. 3;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 10.05.2013 pentru Cererea de rambursare nr. 3;
 • Răspuns Adresa AM POR din 18.04.2013, privind convocarea la conciliere la sediul AM POR în data de 12.06.2013 pentru reducerea procentuală de 25% aplicată ca urmare a procesului de verificare a Cererii de rambursare nr. 1, prin care se transmite punctul de vedere al Primăriei Slatina cu privire la reducerea aplicată;
 • Nota de informare și clarificări AM POR din 07.06.2013 privind demararea activității de verificare a suspiciunilor de neregulă sesizate în cadrul contractului de execuție lucrări;
 • Procesul verbal din 12.06.2013 al ședinței de conciliere din data de 12.06.2013 de la sediul AM POR, cu privire la reducerile procentuale aplicate în urma finalizării procesului de verificare a Cererii de rambursare nr. 1;
 • Stadiul fizic al lucrărilor din cadrul proiectului conform Raportului de progres nr. 4 (01.05.2013 – 31.05.2013) emis de către dirigintele de șantier la data de 03.06.2013 este de 92,86.

Perioada 17 iunie 2013 – 16 septembrie 2013

 • Solicitare act adițional pentru actualizarea bugetului din 18.06.2013;
 • Informare AM POR privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 2 prin care se aplică și o reducere procentuală de maxim 10% conform OG 22/2012, până la finalizarea verificării achiziției de lucrări;
 • Raport de progres nr. 6 depus la ADR SV Oltenia în data de 21.06.2013;
 • Informare AM POR privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 3 prin care se aplică și o corecție financiară de 10% conform Notei de constatare din 21.03.2013 la Contractul de lucrări;
 • Notificare din 03.07.2013 privind actualizarea anexei IIIA - graficul de depunere a cererilor de rambursare;
 • Vizita de monitorizare nr. 6 efectuată în data de 22.07.2013;
 • Adresa ADR SV Oltenia din 24.07.2013, privind invitarea la sediul instituției pentru semnarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de finanțare;
 • Act adițional nr. 4/25.07.2013 prin care se actualizează bugetul proiectului și se modifică și următoarele clauze contractuale: Art. 6 Acordarea prefinanțării și rambursarea cheltuielilor; Art. 14 Nereguli și restituirea finanțării; Art. 20 Încetarea contractului; Anexa IV Cererea de finanțare (Capitolul 4 Finanțarea proiectului - secțiunea 4.1 Bugetul proiectului; Anexa V Bugetul proiectului).
 • Solicitare punct de vedere la finalizarea Notei de constatare din 05.08.2013;
 • Răspuns Solicitare punct de vedere la finalizarea Notei de constatare din 12.08.2013;
 • Nota de constatare din 14.08.2013;
 • La data raportului de progres lucrările au fost finalizate, așa cum se poate constata și din Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 12.09.2013.

Perioada 17 septembrie 2013 – 16 decembrie 2013

 • Raport de progres nr. 7 depus la ADR SV Oltenia în data de 23.09.2013;
 • Adresa AM POR din 04.10.2013 prin care se informează asupra măsurilor dispuse de ordonatorul principal de credite cu privire la contractul de execuţie lucrări, în urma cărora se achită către Beneficiar;
 • Vizita de monitorizare nr. 7 efectuată în data de 18.10.2013;
 • Ordinul din 21.10.2013, privind începerea contractului de servicii de audit;
 • Adresa AM POR din 28.10.2013 prin care se transmite Decizia aferentă contestaţiei împotriva Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare cu privire la contractul de lucrări. Prin această Decizie, se respinge contestaţia ca fiind nefondată.
 • Raportul de audit intermediar din 05.11.2013, depus prin PV de predare-primire;
 • Solicitare aviz comunicat de presă final din 03.12.2013;
 • Solicitare aviz machetă placă permanentă din 03.12.2013;
 • Aviz comunicat de presă final din 04.12.2013;
 • Aviz machetă placă permanentă din 04.12.2013;
 • Conferinţa de presă privind finalizarea proiectului, organizată în data de 11.12.2013;
 • Comunicatul de presă final publicat în ziarul „Gazeta Oltului”, în data de 12.12.2013;
 • Comunicatul de presă final publicat în ziarul „Curentul”, în data de 13.12.2013;
 • Plăcile permanente montate la locaţia proiectului.
Rezultate:
<< Inapoi