imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal şi mobilier urban adiacent străzilor Sergent Major Dorobanţu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor şi Arcului
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: centre urbane

Valoarea totală a proiectului:
14.297.783,46 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
10.856.363,89 lei
Valoarea contribuției proprii:
3.441.419,57 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, aferentă zonei în Cartierul Dorobanţu mărginit de străzile Basarabilor, Centura Basarabilor şi Arcului.
Activitățile proiectului:

- realizarea infrastructurii a 15 străzi şi alei de acces din cartierul Sergent Major C-tin Dorobanţu;

- realizarea suprastructurii a 15 străzi şi alei de acces din cartierul Sergent Major C-tin Dorobanţu: Sg. Maj. Dorobanţu Constantin, Arcului, Aleea Castanilor, Aleea Cireşului, Arinului, Centura Basarabilor, Aleea Plopilor, Aleea Lămâiţei, Aleea Bradului;

- sistematizarea verticală a zonei aferente străzii, prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăţi precum şi siguranţa circulaţiei.

Durata proiectului:
21 luni
Stadiu actual:

Contract de finanțare semnat în data de 16.12.2011.

În implementare – în derulare procedurile de achiziție servicii (consultanță în managementul proiectului, publicitate și informare, dirigenție de șantier) și execuție lucrări.

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
1. 12681/11.05.2012 SC Enero Prod SRL 21.200,00 5.088,00 Informare şi publicitate  
2. 10631/23.04.2012 SC ICT Consulting Zone SRL 91.000,00 21.840,00 Dirigenţie de şantier  
3. 18418/10.07.2012 SC ACETI SRL 8.765.021,00 2.103.605.04 Execuţie lucrări  


Perioada 17.12.2011 – 16.03.2012

 • Demararea implementării proiectului prin activarea echipei de implementare: Hotărârea Consiliului Local nr. 291/08.12.2010, prin care se numeşte echipa de proiect, având următoarea componenţă:
  • Manager proiect – Mierleșteanu Floarea,
  • Responsabil achiziţii – Ciobanu Ioana,
  • Responsabil financiar – Stoicănescu Ileana,
  • Responsabil tehnic - Necşulescu Liliana;
 • Actualizarea paginii web a Primăriei Slatina în cursul lunii ianuarie 2011, prin adăugarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare europeană al căror beneficiar este Consiliul Local Slatina – inclusiv proiectul „Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal și mobilier urban adiacent străzilor Sergent Major Dorobanțu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor și Arcului”;
 • Organizarea sesiunii de instruire pe implementare la sediul OI, în data de 17.01.2012;
 • Solicitare aviz comunicat de presă;
 • Notificarea privind depunerea cererii de prefinanţare nr. 1 în valoare de 553.898,11 lei;
 • Aviz comunicat de presă emis de OI ADR;
 • Invitația de participare nr. 320533/22.02.2012, publicată în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de promovare şi publicitate;
 • Alocarea celor patru conturi necesare implementării proiectului deschise la Trezorerie;
 • Cererea de prefinanţare nr. 1 depusă în 17.02.2012;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de prefinanțare nr. 1;
 • Scrisoare de respingere Cerere de prefinanțare nr. 1 a fost respinsă, întrucât contractul de achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului nu reprezintă 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • Invitaţia de participare nr. 321411/08.03.2012, publicată în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de dirigenţie de şantier;
 • Notificare modificare procedură atribuire contract de lucrări ca urmare a respingerii Documentației de atribuire de către ANRMAP.

Perioada 17.03.2012 – 16.06.2012

 • Raportul de progres nr. 1 aferent perioadei 17.12.2011 – 16.03.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • În data de 05.04.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului;
 • A fost comunicată actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare în cadrul proiectului (anexa IIIA);
 • A fost notificată și depusă Cererea de prefinanţare, în valoare de 553.896,12 lei, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare – în data de 11.06.2012;
 • Pentru serviciile de informare şi publicitate, a fost semnat contractul cu nr.12681/11.05.2012. Valoarea contractului este de 21.200 lei, iar câştigătorul este SC ENERO PROD SRL;
 • Pentru serviciile de dirigenţie de şantier, a fost semnat contractul cu nr.10631/23.04.2012. Valoarea contractului este de 91.000 lei, iar câştigătorul este SC ICT CONSULTING ZONE SRL;
 • Pentru lucrările de execuţie, a fost modificată procedura de atribuire a contractului din licitaţie deschisă în cerere de oferte şi a fost lansat anunţul de participare. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 21.05.2012 ora 9, s-au primit 5 clarificări la care s-a răspuns. Procedura se află în faza de evaluare tehnică.

Perioada 17.06.2012 – 16.09.2012

 • Raportul de progres nr. 2, aferent perioadei 17.03.2011 – 16.06.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • În data de 20.07.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului;
 • În data de 27.07.2012 s-a solicitat un act adiţional la contractul de finanţare pentru prelungirea duratei de implementare. Această solicitare a fost respinsă în data de 03.08.2012 datorită unor necorelări de sume în cadrul bugetului proiectului. După corelarea sumelor respective, în data de 07.08.2012 a fost solicitat din nou actul adiţional de prelungire a duratei de implementare a proiectului cu 7 luni;
 • În data de 11.07.2012 s-a efectuat plata prefinanţării solicitate, în valoare de 553.896,12 lei;
 • În data de 13.08.2012 a fost depusă la ADR SV cererea de rambursare nr. 1. Aferent acestei cereri de rambursare au fost solicitate 2 clarificări – în data de 22.08.2012, respectiv în data de 13.09.2012;
 • Adresa ADR SV Oltenia din 03.08.2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 88/27.07.2012 cu privire la verificarea achizițiilor publice și a conflictului de interese, potrivit căreia în termen de maxim 30 zile de la încheierea contractului de lucrări/furnizare/servicii, beneficiarul va depune la OI dosarul achiziției publice, cu excepția achizițiilor directe, independent de depunerea cererilor de rambursare.
 • Adresa ADR SV Oltenia din 24.08.2012 prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 90/10.08.2012 pentru modificarea/completarea Anexelor Manualului de proceduri, Procedura de monitorizare a proiectelor finanțate prin POR, prin: introducerea unor prevederi referitoare la garanțiile de bună execuție aferente subproiectelor de lucrări/furnizare/servicii, după caz; introducerea obligativității raportării situațiilor în care clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj, după caz; modificarea Anexelor 2 și 13 ale Procedurii de monitorizare, respectiv formatul Raportului de progres al beneficiarului și Raportul beneficiarului privind durabilitatea investiției.
 • Adresa ADR SV Oltenia din 28.08.2012 pentru toate proiectele în implementare, prin care se anunță faptul că AM POR a emis Instrucțiunea nr. 91/24.08.2012 privind prelungirea perioadei de implementare a contractelor de finanțare cu o perioadă de maxim 6 luni, o singură dată pe parcursul implementării acestora.
 • Prin adresa ADR SV din 03.08.2012 este invitat Primarul Municipiului Slatina în vederea semnării Actului Adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nr. 2705/16.12.2011;
 • Conferinţa de presă de lansare a proiectului a avut loc în data de 21.06.2012;
 • Avizarea pentru panoul temporar a fost solicitată în 08.08.2012;
 • A fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor în data de 10.07.2012 cu asocierea SC PANADRIA SRL, SC CAFMIN SRL, SC ACETI SRL;
 • Ordinul de începere al contractului de lucrări a fost transmis în data de 24.07.2012.
 • Pentru serviciile de audit, a fost lansat anunţul de participare, s-au depus ofertele în data de 23.08.2012, s-a primit 1 clarificare la care s-a răspuns, s-au cerut clarificări referitor la fundamentarea economica a modului de formare a preţului ofertat cu depunere in data de 25.09.2012. la momentul de ofertele sunt încă în stadiul de evaluare tehnică.

Perioada 17.09.2012 – 16.12.2012

 • Răspuns clarificări Cerere de rambursare nr. 1 din 19.09.2012;
 • Vizita pe teren în data de 20.09.2012;
 • Raportul de progres nr. 3 aferent perioadei 17.06.2012 – 16.09.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Adresa MDRT din 26.09.2012 prin care se avizează parțial Cererea de rambursare nr. 1;
 • Comunicatul de presă privind inițierea proiectului publicat în data de 28.09.2012, în ziarul Curierul;
 • Adresa din 28.09.2012 transmisă către ADR SV Oltenia cu privire la corecția financiară de 25% pentru contractul de servicii de proiectare și inginerie prin care se solicită comunicarea motivelor care au stat la baza corecției aplicate.
 • Adresa MDRT din 01.10.2012 de răspuns la solicitarea Primăriei referitoare la motivele ce au stat la baza corecției de 25% din cadrul Cererii de rambursare nr. 1.
 • Vizita de monitorizare în data de 05.10.2012;
 • Act adițional nr. 2/08.10.2012 prin care perioada de implementare a proiectului devine 17 luni și se modifică și următoarele clauze contractuale:
 • Contestația împotriva corecției financiare de 25% din cadrul Cererii de rambursare nr. 1;
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă în data de 31.10.2012;
 • Răspuns MDRT contestație corecție de 25;
 • Notificarea din 09.11.2012 transmisă către ADR SV Oltenia, cu privire la încheierea contractului de servicii de audit;
 • Actul adițional la Contractul de servicii de publicitate cu privire la prelungirea duratei contractului de servicii.
 • Adresă din 31.10.2012 cu privire la avizarea parțială a Cererii de rambursare nr. 1;
 • A fost încheiat contractul de servicii de audit din 30.10.2012;
 • A fost publicat în SEAP anunțul de atribuire.

Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului în perioada curentă de raportare:

 • A fost emis ordinul privind sistarea lucrărilor din cadrul proiectului pe durată nedeterminată pe timpul iernii.
 • Stadiul fizic al lucrărilor estimat de către Beneficiar este de 35%.

Perioada 17.12.2012 – 16.03.2013

 • Raportul de progres nr. 4 aferent perioadei 17.09.2012 – 16.12.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Punct de vedere din 18.01.2013 cu privire la convocarea la transmis către AM POR.
 • Cerere de rambursare nr. 3 depusă la ADR SV Oltenia în 28.01.2013.
 • Proces verbal al ședinței de conciliere de la AM POR, cu privire la corecțiile aplicate în urma verificării Cererii de rambursare nr. 1.
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 13.02.2013 ca urmare a depunerii Cererii de rambursare nr. 3.
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare.
 • Nota AM POR din 01.02.2013 de propunere spre respingere a pretențiilor beneficiarului privind măsurile de reducere procentuală din cadrul CR 1.
 • Notificare nr. 1 privind depunerea dosarului achiziției publice de audit financiar la sediul ADR SV Oltenia în data de 05.03.2013.
 • Solicitare act adițional din 15.03.2013 privind prelungirea perioadei de implementare cu 4 luni;
 • Stadiul fizic al lucrărilor estimat de către Beneficiar este de 35%, întrucât lucrările sunt încă sistate, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Perioada 17.03.2013 – 16.06.2013

 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 15.03.2013 privind dosarul achiziției de servicii de audit;
 • Raportul de progres nr. 5 aferent perioadei 17.12.2012 – 16.03.2013;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 15.03.2013 privind dosarul achiziției de servicii de audit;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 26.03.2013 privind dosarul achiziției de servicii de audit;
 • Solicitare punct de vedere AM POR la finalizarea notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare pentru 8 proiecte, printre care și prezentul proiect;
 • Notificare din 01.04.2013 privind actualizarea anexei IIIA – Graficul de depunere a cererilor de rambursare la Contractul de finanțare;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare privind dosarul achiziției de servicii de audit din 02.04.2013;
 • Ordin de reîncepere a lucrărilor din 02.04.2013 transmis către constructor;
 • Adresa ADR SV Oltenia din 03.04.2013 prin care solicitarea de actualizare a Anexei IIIA – Graficul de depunere a cererilor de rambursare la Contractul de finanțare este respinsă până la aprobarea Actului adițional nr. 3 de prelungire a perioadei de implementare;
 • Răspuns Solicitare punct de vedere AM POR la finalizarea notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare din 04.04.2013;
 • Actul adițional nr. 3la contractul de finanțare prin care perioada de implementare a proiectului devine 21 luni și se modifică secțiuni din cererea de finanțare și anexele la contract;
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 3, prin adresa ADR SV Oltenia din 15.05.2013;
 • Stadiul lucrărilor din cadrul conform Raportului de progres lunar nr. 6 al dirigintelui de șantier este de 92,2%;

Perioada 17.06.2013 – 16.09.2013

 • Cererea de rambursare nr. 4 depusă în data de 17.06.2013 la ADR SV Oltenia;
 • Raportul de progres nr. 6 depus la ADR SV Oltenia în data de 21.06.2013;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 28.06.2013 cu privire la Cererea de rambursare nr. 4;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare din 05.07.2013;
 • Vizita de monitorizare nr. 6 efectuată în data de 19.07.2013;
 • Vizita în teren ca urmare a Cererii de rambursare nr. 4 efectuată în data de 19.07.2013, notificată prin adresa ADR nr. 11918/17.07.2013, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 21242/18.07.2013;
 • Solicitare din 02.09.2013 de detaliere a sumelor virate aferente Cererii de rambursare nr. 4, transmisă către AM POR;
 • Solicitare din 03.09.2013 către ADR SV Oltenia de avizare a comunicatului de presă final;
 • Solicitare din 03.09.2013 către ADR SV Oltenia de avizare a machetei plăcii permanente;
 • Ordinul din 04.09.2013 de începere a contractului de servicii de audit transmis către auditorul proiectului S.C. AM-PM FISCONT S.R.L. București;
 • Avizare machetă placă permanentă, prin adresa ADR din 06.09.2013;
 • Avizare comunicat de presă final, prin adresa ADR din 05.09.2013;
 • Conferința de presă privind finalizarea proiectului organizată în data de 12.09.2013;
 • Comunicatul de presă privind finalizarea proiectului publicat în ziarul Gazeta Oltului, în data de 12.09.2013;
 • Lucrările din cadrul proiectului au fost finalizate în perioada curentă de raportare, așa cum se poate constata și din Procesul verbal de recepție finală din 05.09.2013.
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content