imagini din Slatina
Proiecte cu finanţare internaţională

Primăria municipiului Slatina are în portofoliu un număr de 21 de proiecte cu finanțare europeană.

Programele prin care se acordă finanțarea din fonduri structurale sunt:

Programul Operațional Regional:
Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul Major de Intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Centre urbane

Număr proiecte: 13

Stadiu actual: finalizate

Toate proiectele au fost aprobate pentru finanțare nerambursabilă, urmând a se semna contractul de finanțare.

Valoarea totală a proiectelor: 142.325.819,90 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 103.414.795,07 lei

Valoarea contribuției Consiliului Local: 28.789.948,01 lei

Cele 13 proiecte fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Slatina. Acest plan își propune identificarea de pârghii pentru îndeplinirea priorităților strategice de dezvoltare identificate și enunțate în Strategia de Dezvoltare Durabilă 2008-2015.

Obiectivul general al PIDU Slatina este de a dezvolta municipiul Slatina, cu efect direct de antrenare a investițiilor și de îmbunătățire a calității serviciilor publice a zonei de intervenție prin creșterea competitivității și atractivitții municipiului și prin generarea unui efect de angrenare și îmbunătățire a vieții rezidenților.

Obiectivele specifice ale PIDU Slatina urmăresc dezvoltarea zonei de intervenție urbană prin reabilitarea infrastructurii publice de transport și utilităși, sporirea atractivității economice pentru antrenarea de noi investiții, îmbunătățirea ofertei culturale prin reabilitarea clădirilor de patrimoniu și creșterea securității locuitorilor pentru o viață mai bună și mai sigură.

Proiecte individuale:
 1. Reabilitare Centru Istoric, străzile Lipscani și M. Eminescu FINALIZAT
 2. Sistem de supraveghere video centru istoric și zone principale de interes public și social FINALIZAT
 3. Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal și mobilier urban adiacent străzilor Sergent Major Dorobanțu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor și Arcului FINALIZAT
 4. Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec. Teodoroiu, Artileriei și A. I. Cuza (sistematizare pe verticală Cartier Tunari, străzile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza) FINALIZAT
 5. Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, a mobilierului urban – zona străzii Cornișei – Spital FINALIZAT
 6. Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban str. Cireașov, Prelungirea Tunari, A. I. Cuza (sistematizare pe verticală cartier cuprins între S.C. Minatex, str. Crișan și S.C. Comrem) FINALIZAT
 7. Amenajare zona Nicolae Iorga FINALIZAT
 8. Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban – zona străzilor Arcului, Mânăstirii, Constantin Brâncoveanu (sistematizare pe verticală Cartier Arcului, străzile Mânăstirii, Constantin Brâncoveanu) FINALIZAT
 9. Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban adiacent străzilor Unirii, Libertății, Crișan (sistematizare pe verticală cartier Unirii, Str. Libertății, Crișan) FINALIZAT
 10. Reabilitare ansamblu de străzi zona Strehareți și Nicolae Bălcescu FINALIZAT
 11. Reabilitare ansamblu străzi str. Basarabilor, Banului, Mânăstirii, Milcovului, Poenii, Cuza Vodă (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Vodă - str. Poenii) FINALIZAT
 12. Reabilitare străzi zona Colegiului Agricol Carol I și reabilitare zona Colegiului Național Agricol I - Mânăstirea Strehareți (reabilitare străzi Colegiul Agricol Carol I) FINALIZAT
 13. Reabilitare zonă prin amenajare pod Sărăcești FINALIZAT
Domeniul Major de Intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

Primăria Municipiului Slatina a finalizat un proiect cu finanțare europeană propus prin Axa 1, DMI 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

Stadiu actual: finalizat

Proiectul urmărește:

 • Îmbunătățirea calității vieții și a înfățișării orașelor, precum și creșterea rolului lor în regiune;
 • Îmbunătățirea accesibilității regiunilor prin dezvoltarea rețelelor de infrastructură - drumuri județene și șosele de centură;
 • Modernizarea serviciilor sociale: școli, clinici, servicii de intervenție în situații de urgență etc.;
 • Creșterea investițiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, îmbunătățirea rețelei de utilități și a infrastructurii de afaceri;
 • Modernizarea și reabilitarea infrastructurii turistice existente.
Denumirea proiectului:
Axa 3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Număr proiecte: 2

Stadiu actual: finalizate (2)

Proiecte:
Axa 5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

Domeniul Major de Intervenție 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice

Număr proiecte: 1

Denumire proiect: Amenajare club nautic și de agrement "Plaja Olt" - Municipiul Slatina

Stadiu actual: finalizat

Programul Operaţional URBACT III

URBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a consolida capacitatea orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund provocărilor lor.

URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri sau parcuri tehnologice). În schimb programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, ofițeri și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale.

Aria de cooperare

 • cele 28 de State Membre din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, precum și alte state prin finanțare proprie

Buget total: 96.324.550 euro

Axe prioritare

 • Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile
  • Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
  • Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.
  • Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă
  • Obiectivul specific 4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană

  Număr proiecte: 1

  Denumire proiect: Network for co-productive development of sustainable urban mobility plans empowering cities to create joint visions, targets and sets of measures to manage their future city progress - CityMobilNet

  Stadiu actual: în derulare

 • Axa prioritară 2 - Asistență tehnică

DOMENIUL DE APLICARE

Politicile și măsurile definite intr‐un plan de mobilitate urbană durabilă acoperă toate modurile și formele de transport din intreaga aglomerație urbană, inclusiv transport public și privat, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, deplasare și parcare.

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative:

Axa 1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul Major de Intervenție 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operațiunea Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.

Număr proiecte: 1

Denumire proiect: Formare şi dezvoltare profesională în sprijinul creşterii eficacităţii administraţiei locale

Stadiu actual: finalizat

Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:

Număr proiecte: 1

Axa prioritara 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul Major de Intervenție 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii

Denumire proiect: A doua șansă pentru un viitor împreună

Stadiu actual: finalizat

Site proiect: www.unviitorimpreuna.ro

Granturi SEE - PA16/RO12 - Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural

Denumire proiect: Atelierul intercultural Victoria /

Project Title: Victoria Intercultural Workshop

Stadiu actual: finalizat / Current Status: Finalized

Skip to content