Acordare gratuitate 5 mc apă

Denumire:

Acordare gratuitate 5 m3 apă

Descriere:
Acordare gratuitate la consumul a 5 m3 apă/lună, dar nu mai mult decât apa efectiv consumată, precum şi gratuitatea serviciilor de canalizare şi epurare aferente cantităţii de până la 5 m3 apă potabilă utilizată
Beneficiari:
persoana/familia aflată în nevoi sociale, definită ca fiind persoana singură/familia care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. venitul net pe membru de familie este mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

 2. nu deţine bunuri care nu sunt considerate de strică necesitate pentru nevoile familiei.

Cadru Legal:
H.C.L. nr. 88/29.02.2004 referitor la aprobare acordare familiilor aflate în nevoi sociale a unui consum de 5 m3 apă, lunar, a cărui valoare va fi suportată de la bugetul local, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 153/26.07.2011;
H.C.L. nr. 154/26.07.2011 referitor la aprobare Norme metodologice de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 88/29.09.2004 referitor la aprobare acordare familiilor aflate în nevoi sociale a unui consum de 5 m3 apă, lunar, a cărui valoare va fi suportată de la bugetul local, cu modificările şi completările ulterioare.
Conditii acordare:
venitul net pe membru de familie este mai mic decăt salariul minim brut pe ţară garantat în plată;
persoana singură/familia nu deţine bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei;
dosar de constatare a insolvabilităţii pentru persoanele care au datorii la bugetul local.

Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei beneficiare de gratuitate la consumul de apă


Bunuri imobile


 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile1 aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc.

Mijloace de transport


 1. Autoturisme2

 2. Autoutilitare

 3. Autocamioane cu sau fără remorci

 4. Bărci cu motor

 5. Şalupe

 6. Scutere de apă

 7. Iahturi

 8. Autobuze

 9. Microbuze

Terenuri


 1. Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţă mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală

 2. Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membri1Cu excepţia anexelor gospodăreşti, garajelor, uscătoriilor
2 Cu excepţia autoturismelor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap
Documente necesare:
documente privind componenţa familiei:
 • actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;

 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor;

 • certificat de căsătorie;

 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

 • decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

 • actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru persoana care nu a împlinit 18 ani şi are copii în întreţinere, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 • acte din care să rezulte că un membru al familiei – copil/tânăr – urmează o formă de învăţământ, în care să se specifice dacă beneficiază sau de bursă;

 • adeverinţă emisă de Asociaţia de proprietari/chiriaşi în care să se specifice nominal persoanele care sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere. În cazul în care nu există asociaţie de proprietari/chiriaşi, se prezintă o copie a ultimei facturi de plată emisă de operatorul de salubritate pentru colectarea gunoiului menajer;

 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

documente privind venituri nete realizate (actele doveditoare sunt menţionate, pentru fiecare categorie de venit în parte, în formularul de cerere: ex. cupon pensie/şomaj/alocaţie, adeverinţă salariu, etc.)

documente prin care se face dovada că persoana singură/familie nu are datorii la bugetul local:
 • certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale emis de Primăria municipiului Slatina prin Direcţia Economică;

 • adeverinţă emisă de Primăria municipiului Slatina prin Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat în cazul persoanei care are contract de închiriere pentru locuinţa aflată în patrimoniul consiliului local.
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere pentru acordarea gratuităţii pentru consumul a 5 m3 apă lunar
Cost:
-
Termen execuţie:
-
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartimentul Asistenţa Adultului în Dificultate
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
inspector Cristea-Radu Stelian
Adresa:
Slatina, Strada Fraţii Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418660, 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Marţi 09:00-12:00, 12:30-16:00. Cererile se depun între 1 şi 15 ale lunii.
Program eliberări:
Comunicarea dispoziţiei primarului privind acordarea/respingerea gratuităţii la apă se face poştal
Observaţii:
Dreptul la gratuitatea consumului de apă începe cu luna următoare înregistrării cererii şi încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul dreptului la gratuitatea consumuluid e apă are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, să comunice în scris Direcţiei Protecţie şi Asistenă Socială modifică;rile intervenite.
Ultima actualizare:
01.09.2011
<< Inapoi
Acrobat Reader