Acordarea alocaţiei de susţinerea familiei

Denumire:

Alocaţie pentru susţinerea familiei

Descriere:
Alocaţia pentru susţinerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocaţie
Beneficiari:
 • Familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.

 • Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

 • Se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

 • Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

  1. este necăsătorită;

  2. este văduvă;

  3. este divorţată;

  4. are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

  5. are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

  6. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

  7. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).
Cadru Legal:
Lege nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

HG nr. 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Conditii acordare:

NOTĂ:

La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care familia locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocaţie se iau în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum şi sumele reprezentând obligaţii legale de întreţinere faţă de copiii pentru care se solicită dreptul şi/sau, după caz, faţă de părinţii acestora.

Cuantum:

Este diferit în funcţie de numărul de copii luaţi în calcul la stabilirea cuantumului alocaţiei, de venit şi de tipul familiei:

Număr copiiCuantum alocaţie pentru susţinerea familiei
- lei -
Venit Familie + copil/copiiVenit Persoană singura + copil/copii
0 - 200 lei201 – 370 lei0 - 200 lei201 – 370 lei
130255045
2 60 50 100 90
3 90 75 150 135
4 sau mai mulţi 120 100 200 180
Documente necesare:
 • cerere tip;

 • B.I./C.I. părinţi şi copii (copie şi original);

 • livret de familie (copie şi original);

 • certificat de căsătorie (copie şi original);

 • documente de venituri pentru luna anterioara depunerii cererii (documentele sunt precizate in cererea tip);

 • adeverinţe de elev, unde este cazul;

 • hotărâre de încredinţare/plasament minor (copie şi original)

 • certificat rol bunuri mobile si imobile emisa de Direcţia Economica a Primăriei municipiului Slatina (pentru soţ /concubin şi soţie/concubină sau persoana singura)

 • adeverinţa Asociaţia de Proprietari in care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc efectiv la adresa înscrisă in actele de identitate;
  extras cont IBAN

NOTĂ

 1. Pentru persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, la documentele precizate mai sus se adaugă:

  • declaraţie pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării.

 2. Pentru beneficiarii de ajutor social, documentele necesare sunt:

  • cerere tip;

  • livretul de familie;

  • adeverinţe de elev, unde este cazul.

 3. Pentru familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una din următoarele situaţii:

  1. sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada in care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;

  2. sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o forma de protecţie;

  3. sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii

  nu se solicita livretul de familie. Componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi legalizate, precum şi cu alte documente eliberate de autorităţile române competente.


Obligaţiile beneficiarilor:

 • în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia;

 • după stabilirea dreptului la alocaţie, din 6 în 6 luni să depună o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, conform modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a legii.

Observaţii:

 • Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

 • Plata drepturilor se face de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale - Olt în baza deciziei emise de directorul acestei instituţii.

 • În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:

  1. cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 10 absenţe;

  2. cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 20 de absenţe.

  Diminuarea prevăzută mai sus se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiei şi se menţine pe o perioadă de 3 luni. După perioada de 3 luni, alocaţia se acordă în cuantumul aprobat anterior.


 • Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situaţii:

  1. pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial;

  2. agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

  3. pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;

  4. absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din familia beneficiară depăşesc numărul de 20.
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere tip pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei
Cost:
-
Termen execuţie:
în 20 de zile de la data depunerii cererii se emite dispoziţia primarului privind acordarea dreptului
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartimentele Protecţia Copilului şi Ajutor Social
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
Mihaiu Mioara, Vlad Marilena, Tiţa Nela Claudia
Adresa:
Slatina, Fraţii Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418660, 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Marţi şi joi 08:00-12:00 şi 12:30 – 16:00
Program eliberări:
Comunicare prin poştă a prevederilor dispoziţiei de acordare/respingere emisă de primar
Ultima actualizare:
24.02.2011
<< Inapoi
Acrobat Reader