Atribuirea în folosinţă gratuită de teren în vederea construirii de locuinţe

Denumire:

Atribuirea în folosinţă gratuită de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Slatina, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003

Descriere:
Obţinerea unui teren în suprafaţă de 150 mp până la 300 mp, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală
Beneficiari:
Tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani
Cadru Legal:
Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
O.U.G. nr. 101/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003;
H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Conditii acordare:
Tinerii solicitanţi au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au mai mult de 35 de ani la data depunerii cererii;
Tinerii solicitanţi nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.
Documente necesare:
A) în situaţia în care solicitantul terenului este necăsătorit, se vor depune următoarele:
a) cerere tip;
b) copie de pe certificatul de naştere;
c) copie de pe actul de identitate;
d) declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe;
e) acte doveditoare de venit (original);
g) copie după actul de studii.

B) în situaţia în care solicitantul terenului este căsătorit, se vor depune următoarele:
a) cerere tip;
b) copie certificat de căsătorie;
c) copie ale certificatelor de naştere şi BI/CI (după caz) pentru toţi membrii familiei;
d) declaraţii notariale pe propria răspundere a soţului şi soţiei în care se va menţiona că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe;
e) acte doveditoare de venit pentru soţ, soţie şi ceilalţi membrii ai familiei, după caz;
f) copie de pe actele de studii pentru soţ şi soţie.
Cereri si formulare:
Document PDF Atribuirea în folosintă gratuită de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Slatina, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală (pentru persoană singură)
Document PDF Atribuirea în folosintă gratuită de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Slatina, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală (pentru familie)
Cost:
-
Termen execuţie:
În funcţie de limita fondului disponibil şi în ordinea stabilită în lista de priorităţi întocmită anual.
Structura responsabilă:
Direcţia Administrare Patrimoniu - Compartimentul Evidenţa Domeniului Public şi Privat
Persoana responsabilă:
inspector principal Deaconu Mihaila
Referent/Inspector:
-
Adresa:
Slatina, Strada Unirii, nr. 2B, judeţul Olt
Telefon:
0249-416426
E-mail:
Program primiri:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30 Vineri 07:30-13:30
Program eliberări:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30 Vineri 07:30-13:30
Observaţii:
Solicitantul de teren în vederea construirii de locuinţă depune cerere împreună cu actele justificative la registratura Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
După înregistrare, cererea împreună cu actele justificative se înaintează Serviciului Evidenţa Domeniului Public şi Privat, urmând a fi repartizate de şeful de serviciu inspectorului responsabil care asigură evidenţa acestora, înregistrându-le în ordinea primirii lor.
După verificarea cererilor împreună cu documentele justificative, inspectorul responsabil cu evidenţa solicitărilor înainteaă dosarul Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003.
Comisia va analiza dosarele cuprinzând cererile de atribuire a terenurilor, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitanţi, în ordinea primirii acestora, stabilind, în baza unor criterii de ierarhizare prin punctaj, lista cu ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor, făcând propuneri motivate de aprobare sau de respingere a acestora şi le supune aprobării Consiliului Local.
Consiliul Local aprobă lista cu persoanele îndreptăţite la atribuirea unui lot de teren. În baza hotărârii Consiliului Local, prin care a fost aprobată lista de priorităţi, se vor repartiza loturile de teren disponibile, prin hotărâre a Consiliului Local, adoptată pentru fiecare persoană îndreptăţită.
După repartizarea loturilor de teren prin hotărâre a Consiliului Local, se va proceda la punerea în posesie a beneficiarilor, care se va face de către Serviciul Inspecţia Domeniului Public şi Privat, pe bază de proces-verbal de punere în posesie.
Ultima actualizare:
17.05.2011
<< Inapoi
Acrobat Reader