Cantină de ajutor social

Denumire:

Acordare cantină de ajutor social

Descriere:
Acordarea - gratuit sau cu plata unei contribuţii - de produse agroalimentare de bază în valoare de 6 lei/zi
Beneficiari:
a) familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, familii al căror venit net mediu lunar/persoană este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
b) familiile care au în întreţinere tineri care urmează cursuri de zi la instituţii de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia financiară prevăzută la lit.a);
c) persoanele singure/familiile care beneficiază de ajutor social, cu condiţia ca persoanele apte de muncă din cadrul acestor familii să efectueze orele de muncă în folosul comunităţii conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) familiile pentru care s-a întocmit - în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi.;
e) pensionarii;
f) persoanele care au împlinit vârsta de pensionară aflată într-una din următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
g) invalizii şi bolnavii cronici;
h) persoanele cu handicap grav/accentuat, cu excepţia celor cu handicap grav cu diagnostic HIV/SIDA care au dreptul să beneficieze de alocaţia de hrană de la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială - Olt şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Olt.
Cadru Legal:
Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
H.C.L. nr. 136/2009 referitor la aprobare Procedură de acordare a cantinei sociale prevăzută de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
H.C.L. nr. 90/2009 referitor la stabilire număr raţii alimentare acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, începând cu luna aprilie 2009
Conditii acordare:
Se acordă persoanelor care se încadrează într-una din categoriile de beneficiari precizate mai sus în limita numărului de raţii alimentare aprobate anual prin hotărâre de consiliu.
Documente necesare:
cerere tip;
declaraţie tip privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;
B.I./C.I./C.I.P. pentru titular şi ceilalţi membrii de familie (copie şi original);
certificate de naştere ale copiilor (copie şi original);
certificat de căsătorie (copie şi original);
hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii (copie şi original);
actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (copie şi original);
adeverinţă elev/student - cursuri de zi -, în care să se menţioneze dacă beneficiază sau nu de bursă, precizând cuantumul acesteia (original);
unde este cazul, certificat medical din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gr. I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere (copie şi original);
după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei (plasament, încredinţare);
hotărâre judecătorească, actualizată, privind obligaţiile legale de întreţinere (copie şi original);
adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă pentru persoanele apte de muncă (original);
taloane de plată: alocaţie de stat pentru copii, alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii, ajutor de integrare profesională, ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, pensie de stat, militară, IOVR etc., indemnizaţii cu caracter permanent etc. (copie/original);
adeverinţă din care să rezulte venitul brut şi net din ultima lună, realizate de persoanele încadrate în muncă (original);
adeverinţe eliberate de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei (pentru persoanele majore);
adeverinţă din care să rezulte că membrii familiei nu au solicita ajutor social de la primăria de domiciliu (numai pentru cetăţenii care au viză de flotant pe raza municipiului Slatina);
adeverinţă eliberată de asociaţia de locatari în care să se menţioneze debitul la zi;
adeverinţă din care să rezulte că titularul, soţul/soţia, concubinul/concubina deţin, personal sau împreună cu familia de origine, teren arabil.
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere tip (acordare cantină socială)
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile de la data depunerii cererii
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartimentul Ajutor Social
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
Predoană Mihaela
Adresa:
Slatina, Strada Fraţii Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418669, 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Marţi şi joi, între orele 08:00-12:00 şi 12:30-16:00
Program eliberări:
Comunicare prin poştă a documentului de acordare/respingere a solicitării
Ultima actualizare:
27.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader