Acordarea ajutorului social

Denumire:

Asigurare venit minim garantat prin acordare ajutor social

Descriere:
Asigurarea venitului minim garantat persoanelor singure, familiilor, cetăţenilor români sau apatrizi, fără venituri sau cu venituri mici. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.
Beneficiari:
Familiile sau persoanele singure, cetăţeni români sau apatrizi care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România.
Cadru Legal:
Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006;
Hotărârea nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
O.U.G. nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Conditii acordare:
Se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure pentru asigurarea venitului minim garantat, lunar.
Se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Cuantum venit minim garantat


Este diferit în funcţie de numărul membrilor de familie:
Nr. membri familieNivelul lunar al venitului minim garantat*
1125 lei
2225 lei
3313 lei
4390 lei
5462 lei
Peste 5 persoanecâte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie* Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.
Documente necesare:
cerere tip;
declaraţie tip privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;
B.I./C.I./C.I.P. pentru titluar şi ceilalţi membrii de familie (copie şi original);
certificate de naştere ale copiilor (copie şi original);
certificat de căsătorie (copie şi original);
hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii (copie şi original);
actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (copie şi original);
adeverinţă elev/student - cursuri de zi -, în care să se menţioneze dacă beneficiază sau nu de bursă, precizând cuantumul acesteia (original);
unde este cazul, certificat medical din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere (copie şi original);
după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei (plasament, încredinţare);
hotărâre judecătorească, actualizată, privind obligaţiile legale de întreţinere;
adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă pentru persoanele apte de muncă (original);
taloane de plată: alocaţie de stat pentru copii, alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii, ajutor de integrare profesională, ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, pensie de stat, militară, IOVR etc., indemnizaţii cu caracter permanent etc. (copie/original);
adeverinţă din care să rezulte venitul brut şi net din ultima lună, realizate de persoanele încadrate în muncă (original);
adeverinţe eliberate de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei (original);
adeverinţă din care să rezulte că membrii familiei nu au solicitat ajutor social de la primăria de domiciliu (numai pentru cetăţenii care au viză de flotant pe raza municipiului Slatina)(original);
adeverinţă eliberată de la asociaţia de locatari în care să se menţioneze debitul la zi (original);
adeverinţă din care să rezulte că titularul, soţul/soţia, concubinul/concubina deţin, personal sau împreună cu familia de origine, teren arabil (original).
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere privind acordarea ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile de la data depunerii cererii
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartimentul Ajutor Social
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
Angelescu Georgeta
Adresa:
Slatina, Fraţii Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418669, 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
marţi şi joi, între orele 08:00-12:00 şi 12:30-16:00
Program eliberări:
comunicare prin poştă a dispoziţiei de acordare/respingere emisă de primar
Ultima actualizare:
26.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader