Acordarea Autorizaţiei de Construire pentru persoane fizice

Denumire:

Acordarea Autorizaţiei de Construire pentru persoane fizice

Descriere:
Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de construire
Beneficiari:
Persoane fizice solicitante
Cadru Legal:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Legea nr. 114/1996 privind Legea locuinţei;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
Codul Civil al României;
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României.
Conditii acordare:
Solicitantul trebuie să fie posesorul unui Certificat de Urbanism şi să facă dovada proprietăţii sau a dreptului de folosinţă a terenului.
Carte funciară;
Respectare PUG.
Documente necesare:
Certificatul de urbanism (copie);
Certificat de atestare fiscal;
Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
Documentaţia tehnică - D.T. - în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
Avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
Studiile, raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar;
Dovada privind achitarea taxelor legale, în copie.
Cereri si formulare:
Document PDF Emiterea Autorizaţiei de construire (persoane fizice)
Cost:
0,5% din valoarea devizului pentru locuinţe şi anexe; 1% din valoarea devizului pentru restul lucrărilor
Termen execuţie:
30 zile
Structura responsabilă:
Compartimentul Autorizaţii de Construire
Persoana responsabilă:
Coordonator activitate Direcţia Arhitect Şef - Birin Adrian Ciprian
Referent/Inspector:
Inspector: Dulea Alexandra Claudia; Borea Adrian Octavian Consilier: Costache Constantin
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249-439377
E-mail:
Program primiri:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program eliberări:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
25.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader