Repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii (ANL)

Denumire:

Repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulat prin ANL

Descriere:
Obţinerea unei repartiţii de locuinţă în vederea închirierii
Beneficiari:
Tineri - persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.
Cadru Legal:
Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 889/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.
Conditii acordare:
Titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă pentru tineri destinată închirierii, şi titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă până la 36 de ani la data repartizării locuinţei. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu;
Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia - soţ, soţie şi/sau alte persoane majore aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinţă;
Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele ce urmează a fi închiriate.
Documente necesare:
cerere de acordare a unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii;
copii ale B.I./C.I., certificat de căsătorie şi certificate de naştere pentru toţi membrii familiei (titularul cererii de locuinţă va prezenta copie autentificată de pe actul de naştere şi/sau de pe actul de identitate);
adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane aflate în evidenţa acesteia şi suprafaţa locuibilă a apartamentului;
certificate eliberate de către Direcţia Economică a Primăriei municipiului Slatina şi/sau de la primăria de domiciliu din care să rezulte dacă figurează sau nu cu locuinţă;
adeverinţe de venit net pentru membrii familiei care realizează venituri şi copie de pe cartea de muncă completată la zi (cu semnătura şi şi ştampila de confirmare);
declaraţii notariat pentru membrii familiei care nu realizează venituri;
declaraţii notariat ale titularului cererii şi după caz, ale soţului şi ale celorlalţi membrii majori din familie, precum că nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentur tineri, destinate închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinţă
copii acte studii;
certificat medical (care să ateste starea de sănătate);
alte documente doveditoare (revoluţionari, repatriaţi, instituţionalizaţi, apatrizi, evacuaţi din locuinţe).
Cereri si formulare:
Document PDF Repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii
Cost:
-
Termen execuţie:
În funcţie de limita fondului disponibil şi în ordinea stabilită în lista de priorităţi întocmită anual.
Structura responsabilă:
Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat - Biroul Contracte
Persoana responsabilă:
Şef birou Eleonora Paltin
Referent/Inspector:
Consilier Narcisa Ionescu
Adresa:
Slatina, Strada Unirii, nr. 2B
Telefon:
0249 416420, 0249 416426
E-mail:
Program primiri:
Luni-joi 08:00-16:00
Vineri 08:00-13:00
Program eliberări:
Observaţii:
Solicitantul depune cererea pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, însoţită de actele necesare la registratura Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
După înregistrare, cererea împreună cu actele justificative se repartizează funcţionarului public care asigură evidenţa acestora, înregistrându-le în ordinea primirii lor.
După verificarea documentelor justificative, funcţionarul responsabil cu evidenţa solicitărilor înaintează dosarul în vederea analizării acestuia de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi locuinţe cu chirie pentru tineri, care va întocmi lista de priorităţi în funcţie de criteriile stabilite pe bază de punctaj şi o va supune aprobării Consiliului Local al municipiului Slatina.
Lista de priorităţi se întocmeşte sau se reface în anul în care urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri destinate închirierii.
Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului.
În limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile, Consiliul Local va emite repartiţii în ordinea stabilită în lista de priorităţi rămasă definitivă.
Beneficiarii de repartiţii se vor prezenta la Biroul Contracte din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu actele necesare în vederea perfectării contractelor de închiriere.
Ultima actualizare:
19.05.2011
<< Inapoi
Acrobat Reader