Repartizarea de locuinţe sociale destinate închirierii

Denumire:

Repartizarea de locuinţe sociale destinate închirierii

Descriere:
Obţinerea unei repartiţii de locuinţă socială în vederea închirierii
Beneficiari:
Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, revoluţionarii care nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o altă locuin&##259; după data de 1 ianuarie 1990 şi care se încadrează în limitele de venit pentru care se acordă locuinţe sociale.
Cadru Legal:
Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei - republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Conditii acordare:
Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia - soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane majore aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate, după data de 1 ianuarie 1990 şi să nu deţină în calitate de chiriaş o altă locuinţă;
Titularul cererii de locuinţă împreună cu membrii familiei trebuie să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
Documente necesare:
cerere de acordare a unei locuinţe sociale destinată închirierii;
copii ale B.I./C.I., certificat de căsătorie şi certificate de naştere pentru toţi membrii familiei;
adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane aflate în evidenţa acesteia şi suprafaţa locuibilă a apartamentului;
certificate eliberate de către Direcţia Economică a Primăriei municipiului Slatina şi/sau de la primăria de domiciliu din care să rezulte dacă figurează sau nu cu locuinţă
adeverinţe de venit net pentru membrii familiei care realizează venituri şi copie de pe cartea de muncă completată la zi (cu semnătura şi ştampila de confirmare);
declaraţii notariat pentru membrii familiei care nu realizează venituri;
declaraţii notariat ale titularului cererii şi, după caz, ale soţului şi ale celorlalţi membrii majori din familie, precum că nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate după data de 1 ianuarie 1990 şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă;
copii acte studii;
certificat medical (care să ateste starea de sănătate);
alte documente doveditoare (revoluţionari, repatriaţi, instituţionalizaţi, apatrizi, evacuaţi din locuinţe).
Cereri si formulare:
Document PDF Repartizarea unei locuinte sociale în vederea închirierii
Cost:
-
Termen execuţie:
În funcţie de limita fondului disponibil şi în ordinea stabilită în lista de priorităţi.
Structura responsabilă:
Direcţia Administrarea Domeniului Public ţi Privat - Biroul Contracte
Persoana responsabilă:
Şef birou Eleonora Paltin
Referent/Inspector:
Consilier Camelia Săndoi
Adresa:
Slatina, Strada Unirii, nr. 2B
Telefon:
0249 416420, 0249 416426
E-mail:
Program primiri:
Luni-joi 08:00-16:00
Vineri 08:00-13:00
Program eliberări:
Observaţii:
Solicitantul depune cererea pentru repartizarea unei locuinţe sociale destinate închirierii, însoţiă de actele necesare la registratura Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
După înregistrare, cererea împreună cu actele justificative se repartizează funcţionarului public care asigură evidenţa acestora înregistrându-le în ordinea primirii lor.
După verificarea documentelor justificative, funcţionarul responsabil cu evidenţa solicitărilor înaintează dosarul în vederea analizării acestuia de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi locuinţe cu chirie pentru tineri, care va întocmi lista de priorităţi în funcţie de criteriile stabilite pe bază de punctaj şi o va supune aprobării Consiliului Local al municipiului Slatina.
Lista de priorităţi se întocmeşte sau se reface în anul în care urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe sociale destinate închirierii.
Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului.
În limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile, consiliile locale vor emite repartiţii, în ordinea stabilită în lista de priorităţi rămasă definitivă.
Beneficiarii de repartiţii se vor prezenta la Biroul Contracte din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu actele necesare în vederea perfectării contractelor de închiriere.
Ultima actualizare:
19.05.2011
<< Inapoi
Acrobat Reader